МҤГЕДЕКТІГІ БАР АДАМДАРҒА ҚАТЫСТЫ ПАРЛАМЕНТТІҢ ҚОЛЖЕТІМДІЛІГІ ЖӘНЕ ИНКЛЮЗИВТІЛІГІ БОЙЫНША БАЗАЛЫҚ ЗЕРТТЕУ ЖҤРГІЗУГЕ САРАПШЫ ІРІКТЕУ ҤШІН КОНКУРС

ХАБАРЛАМА

МҤГЕДЕКТІГІ БАР АДАМДАРҒА ҚАТЫСТЫ ПАРЛАМЕНТТІҢ ҚОЛЖЕТІМДІЛІГІ ЖӘНЕ ИНКЛЮЗИВТІЛІГІ БОЙЫНША БАЗАЛЫҚ ЗЕРТТЕУ ЖҤРГІЗУГЕ САРАПШЫ ІРІКТЕУ ҤШІН КОНКУРС

«Шырақ» мүгедектігі бар әйелдер қауымдастығы» және Нұр-Сұлтан
қаласындағы ЕҚЫҰ бағдарламалар офисі мүгедектігі бар әйел және ер
адамдарға қатысты Парламенттің қолжетімділігі және инклюзивтілігі бойынша базалық зерттеу жүргізуге сарапшы іріктеу үшін конкурс жариялайды.

Бұл шара «Мүгедектігі бар адамдардың саяси және қоғамдық ӛмірге
қатынасуларын кеңейту» жобасы аясында ӛткізіледі.
Зерттеудің мақсаты: мүгедектігі бар әйел және ер адамдардың құқықтары мәселелерін парламент мүшелерінің тану ахуалын бағалау

Методология: зерттеу Саяси ӛмірге мүгедектігі бар адамдың қатысуын
мадақтау саласындағы жетекші қағидаттарға сәйкес БДИПЧ/ЕҚЫҰ-мен әзірленген методология негізінде жүзеге асырылуы тиіс,
Өту мерзімі: 2020 жылдың шілде-тамыз айлары

Сарапшы арналған жұмыстар көлемі:

Міндеттер Мерзімдер
Зерттеу мәселелері бойынша Парламент
депутаттарымен ӛзара қарым-қатынас
орнату және байланыста бола білу
Қызмет кӛрсетудің толық мерзімі
барысында
Парламент мүшелерімен онлайн/оффлайн
базолық зерттеулер жүргізу
Біржарым ай
Базалық зерттеу қорытындылары бойынша
аналитикалық есеп дайындау
(кӛлемі 20 беттен кем емес, шрифт Times
New Roman 14, интервал 1,5)
Екі апта
Зерттеу мәселелерін тапсырыс берушімен келісіп отыру.Қызмет кӛрсетудің толық мерзімі барысында

Сарапшыға қойылатын талаптар:

 • Зерртеу мәселелеріне қатысты сала бойынша жоғары білімінің болуы;
 • Әлеуметтік мәселелерге қатысты зерттеу жүргізу бойынша іс жүзіндегі
 • тәжірибесінің болуы;
 • Мүгедектігі бар адамдар мәселелері бойынша түсінігінің болуы;
 • Жазу және таныстырылым жасау бойынша тиісті дағдыларының
 • болуы;
 • Ӛз бетінше не тӛмен деңгейдегі бақылаумен, командамен жұмыс істей
 • білу қабілеттерінің болуы;
 • Жазбаша және ауызша орыс және/не қазақ тілдерін жоғары деңгейде
 • меңгеруі;
 • Техникалық тапсырмаға сәйкес жұмыстарды анықталған мерзімдерде
 • орындауға дайындығы;
 • ЕҚЫҰ құндылықтары мен қағидаттарын ұстану;
 • Мемлекеттік және/не үкіметтік емес сектордағы жұмыс тәжірибесінің
 • болуына басымдылық беріледі;
 • Тиісті салалар бойынша кәсіби сертификаттардың болуына
 • басымдылық беріледі;
 • Академиялық не қоғамдық-саяси тақырыптарда
 • басылым/мақалаларының болуына басымдылық беріледі.

Егер Сіз осы конкурске қатысуға мүдделі болсаңыз «Базалық зерттеу
жүргізу үшін сарапшы» деген белгімен мына nkiminova@gmail.com
электрондық поштаға резюмеңізді және ілеспе хатыңызды жіберіңіз.

Резюме мен ілеспе хаттарды қабылдаудың соңғы мерзімі: 20 шілде 2020 ж.